मिति २०७७/०९/१७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (९० औं)