मिति २०७७/०२/०५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (८२ औं)