मिति २०७६/११/२४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (७४ औं)