मिति २०७६/११/१५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (७३ औं)