मिति २०७६/११/१३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (७२ औं)