मिति २०७६/१०/१० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६९ औं)