मिति २०७६/१०/०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६८ औं)