मिति २०७६/०४/०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (५६ औं)