मिति २०७६/०१/२३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (४७ औं)