मिति २०७५/१०/२० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (४२ औं)