मिति २०७५/०९/२९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (३७ औं)