नगर कार्यापालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू बन्द गरीएको सुचना !!!