कोभिड १९ सामाग्रीहरुको दरभाउ कोटेसन पेश गर्ने सम्बन्धमा