सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुको को लेखापरिक्षेण कार्य गराउने सम्बन्धि सूचना !