मिति २०७६/०६/१७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६३ औं)