मिति २०७६/०५/१७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६० औं)