मिति २०७६/०४/१२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (५८ औं)