मिति २०७६/०१/२६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (५० औं)