मिति २०७५/१०/२९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (४३ औं)