मिति २०७५/१०/१० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (३९ औं)