नयाँ आउने कार्यकारीलाई स्वागत गर्दै सरुवा भई जाने कार्यकारीको विदाई समारोह कार्यक्रम २०७४/०६/१६