नदीजन्य पदाथर्थको विक्रीका लागि बोलपत्र आब्हानको सूचना