दररेट उपलब्ध गराई दिन सम्वन्धि सार्वजनिक सूचना वडा नं. ९