समाचार

किसान सूचीकरण सहजकर्ता पदको सिफारिस सम्बन्धी सुचना !!!

विज्ञापन नं ११-०७८-०७९ क्षयरोग अनुगमन मुल्यांकन तथा डाटा व्यवस्थापन सहायकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!!

विज्ञापन नं ९-०७८-०७९ क्षयरोग मुक्त अभियन- संयोजकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!!

Pages