२०७३ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी

Fiscal Year:

Transaction Type: 
Expenditure