मिति २०७६/०९/२० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६७ औं)