मिति २०७६/०५/२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६१ औं)