बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Supply and Delivery of Motorcycle & Scooter). २०७८-८-१०