मिति २०७६/०७/२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६५ औं)