मिति २०७५/१०/१५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (४० औं)